Voorbeeld: geschiktheidsrapportage

Sollicitant: Sandra Exampel

Functie: Locatiemanager

Eigenbeeld

Dit is het profiel van een vriendelijk en positief persoon, die tamelijk meegaand is in haar omgang met anderen. Sandra zal prima in staat zijn anderen te beïnvloeden en te overreden aan de hand van vaststaande gegevens, zoals specificaties, normen en maatstaven. Ook bij het nemen van beslissingen zal zij graag terugvallen op een referentiekader of op precedenten. Zij is iemand die vrij gemakkelijk contacten legt en onderhoudt met allerlei mensen en zij zal trachten reeds bij een eerste contact tot een goede verstandhouding te komen. Zij zal graag zaken doen in een ongedwongen en ontspannen sfeer en daarbij nagenoeg alles doen om onenigheid of moeilijkheden te voorkomen. Sandra stelt prijs op verscheidenheid en afwisseling in haar taken, met als gevolg dat routinematige werkzaamheden niet zo goed bij haar zullen passen. Ook zal zij weinig bezwaar hebben tegen opdrachten buiten het bedrijf. Naast de capaciteiten om veel informatie in zich op te nemen met betrekking tot een gespecialiseerd vakgebied, zal zij goed in staat zijn dergelijke informatie over te dragen op anderen. Zij functioneert het beste in een redelijk gestructureerde werkomgeving, die haar voldoende vrijheid van handelen laat. Meestal gaat zij op een logische, systematische en nauwgezette manier te werk. Omdat zij nogal flexibel is, kosten veranderingen in taken en werkzaamheden haar weinig moeite. Zij verlangt echter wel te weten hoe en waarom deze worden ingevoerd. Sandra is goed in staat om leiding te geven. Zij zal het echter nogal moeilijk vinden om anderen terecht te wijzen of te disciplineren. Bij tekortkomingen e.d. zal zij één en ander met haar medewerkers willen bespreken en hen daarna een tweede kans geven. Hoewel zij bij belangrijke zaken graag zal overleggen c.q. instemming of goedkeuring wenst te verkrijgen van haar leidinggevende, werkt zij niet graag onder te direct toezicht.

Zelfmotivatie

Erkenning en af en toe een schouderklopje zullen haar motiveren. Zij gaat graag met mensen om onder bij voorkeur ongedwongen omstandigheden. Zij wordt graag door andere mensen geaccepteerd en vindt het prettig als anderen haar aardig vinden. Voldoende vrijheid in haar doen en laten zal haar stimuleren.

Functie/Taak accenten

Het beïnvloeden van anderen teneinde een product, concept of idee geaccepteerd te krijgen.
Ideaal bezien, wordt in de functie de omgang met veel mensen verlangd. Het beïnvloeden en overreden van anderen aan de hand van feitelijke gegevens mag hierbij worden verwacht. Verlangd kan worden dat de taken op een logische en nauwkeurige manier worden uitgevoerd. Werkzaamheden buitenshuis en zakelijk reizen behoren tot de mogelijkheden. Is dit niet mogelijk of nodig, dan dienen de werkzaamheden ruim voldoende verscheidenheid en afwisseling te bieden. Routinematige of repetitieve werkzaamheden moeten daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Het overdragen van informatie en kennis op anderen is mogelijk, in het bijzonder met betrekking tot gespecialiseerde zaken. De werkomgeving dient redelijk gestructureerd te zijn, doch het werken onder direct toezicht moet niet worden verlangd.

Trefwoorden

Beïnvloedend, overredend, vriendelijk, positief, ongedwongen, gemoedelijk, logisch, voorzichtig, meegaand, nauwkeurig, spraakzaam, actief, alert, rusteloos, mobiel en vraagt “wie?”, “hoe?” en “waarom?”.

Werkmasker

Er zijn in dit profiel aanwijzingen voor spanningen die veroorzaakt worden door omstandigheden in de huidige werksituatie. De grafiek laat zien dat het werkgedrag niet duidelijk geprofileerd is. Mogelijk weet zij niet wat er daadwerkelijk van haar wordt verwacht of meent zij zich tegennatuurlijk te moeten opstellen om te voldoen aan de huidige eisen. Het gevolg kan zijn dat zij niet optimaal gemotiveerd is. Een andere mogelijkheid is dat zij twijfels heeft omtrent haar eigen capaciteiten en zij niet weet wat verder te doen. Wellicht overweegt zij zelfs een verandering van loopbaan. Opgemerkt moet worden dat, indien het voorgaande op haar van toepassing is, het huidige functioneren ongunstig kan worden beïnvloed. Beoordeling is raadzaam omdat haar inwerkperiode meer tijd kan vergen dan gebruikelijk. ون كارد

Gedrag onder druk

Er zijn aanwijzingen dat zij onderhevig is aan innerlijke onzekerheden. Hoewel zij dit niet gemakkelijk zal laten blijken, wordt zij gedemotiveerd als zij onder druk komt te staan. Sandra zal zich onder druk zorgen maken, hetgeen spanningen kan veroorzaken in de werksituatie. Wellicht is zij van mening dat haar superieur niet tevreden is over haar functioneren. Een andere mogelijkheid is dat zij geen baan meer heeft of te kampen heeft met een persoonlijk probleem. Het is belangrijk te onderzoeken welke gevolgen dit heeft. Zorgvuldige beoordeling is raadzaam, waarbij erop gerekend moet worden dat hermotivatie tijd kost.

Opmerkingen

Hoewel het profiel geen meetbare spanningen laat zien, is er momenteel sprake van problemen c.q. demotivatie. Er zijn aanwijzingen dat zij momenteel wat problemen heeft met betrekking tot de verhouding met haar omgeving of leidinggevende.

Motivatoren

Sandra wordt gemotiveerd door populariteit, democratische arbeidsomstandigheden en een ontspannen werksfeer. Zij stelt prijs op een duidelijke structuur en zal bij voorkeur werken aan de hand van procedures en regels. De verzekering dat zij het goed doet is voor haar belangrijk.
Haar superieur is bij voorkeur participatief en democratisch. De leidinggevende dient zich te realiseren dat er behoefte is aan ondersteuning als zij beslissingen dient te nemen over zaken die buiten haar vakgebied liggen. Zij zal graag terug willen vallen op feitelijke informatie.

SANDRA VERSUS DE TAAKANALYSE

Indien het profiel van Sandra vergeleken wordt met de kenmerken van de functie, blijkt dat er aanzienlijke verschillen waarneembaar zijn. Sandra zal veel meer de nadruk leggen op het volgen van procedures en richtlijnen dan de functie van haar verwacht, terwijl zij ook nogal voorzichtig is. Er wordt echter van de functionaris verwacht dat zij zich zelfstandig, onafhankelijk en doortastend opstelt. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat zij steun nodig heeft bij het nemen van beslissingen over zaken die buiten zijn vakgebied liggen.
Indien het voorgaande van toepassing is, dan zal zij moeite hebben met het behalen van de gewenste resultaten. Als van haar wordt verwacht dat zij zich tegennatuurlijk opstelt, dan kunnen spanningen het gevolg zijn. Ook zal het haar veel moeite kosten gemotiveerd te blijven.

Persoonlijke sterkten

Sandra heeft de volgende persoonlijke sterkten als men de Taakanalyse vergelijkt met haar gedragseigenschappen:

  • Beschikt over een netwerk van contacten en zal hiervan gebruik maken als zij dat nodig acht.
  • Beïnvloedt en overreedt anderen zodat men zich maximaal inzet voor het gemeenschappelijk doel, wijst indien mogelijk op verbeterpunten.
  • Gaat graag met mensen om en weet anderen enthousiast te maken voor haar ideeën.
  • Beschikt over de eigenschappen om anderen te assisteren en te adviseren.
  • Is proactief en kan zich met verschillende zaken tegelijkertijd bezighouden.

Mogelijke beperkingen

De resultaten van de ingevulde Taakanalyse tonen aan dat er competenties nodig zijn op specifieke gebieden. Sandra zal met bepaalde gedragscompetenties moeite hebben. Deze mogelijke beperkingen hebben betrekking op de volgende punten:

  • Sandra zal de voorkeur geven aan het ontvangen van leiding en laat het initiatief vaak over aan anderen. Zij kan hierdoor soms niet snel genoeg zijn, zeker in termen van het boeken van resultaten of het oplossen van problemen.
  • Zij mist soms wat strategisch inzicht en kan in dit opzicht wat advies of steun van anderen gebruiken.
  • Zij kan soms te veel tijd besteden aan het onderzoeken en toetsen van informatie, waardoor de actie of de beslissing te laat komt.

CONCLUSIE

Sandra beschikt over een profiel dat verschillen vertoont ten opzichte van de gedragskenmerken in de functie. De score 3 wordt mede bepaald door de genoemde spanningen (zie werkmasker, gedrag onder druk en opmerkingen). Toch kan men in dit geval spreken van een redelijke fit. 

Het is vanzelfsprekend ook belangrijk dat de andere criteria overeenkomen met de functievereisten. Denk hierbij aan kennis, ervaring, vaardigheden en opleiding.

CAPACITEITENTEST

Sandra heeft de volgende scores gehaald.

Uitslagen op de onderdelen:

Onderdeel aantal goed aantal gemaakt aantal items
Analogieën 6 10 15
Cijferreeksen 4 4 14
Diagrammen 8 17 18
Figuurreeks 11 15 15
Totalen 29 46 62

De overall score is:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Score X

Sandra heeft een tamelijk lage score op de capaciteitentest behaald. Dit betekent dat zij moeite heeft met het zich eigen maken van nieuwe informatie. Zij zal problemen hebben om de cognitieve eisen van de functie te realiseren, zelfs als de motivatie en sociale eigenschappen en vaardigheden zeer sterk zijn ontwikkeld.

Amersfoort, september 2020

 

Plaats een reactie