Voorbeeld: managementkwaliteiten

Voorbeeld 1:

Leiding en motivatie

Karin kiest voor een oprechte en doelgerichte benadering. Zij heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef. Hoewel zij van nature wat afstandelijk is, zal zij duidelijk maken wat haar doelstellingen zijn. Zij zal in staat zijn anderen te dirigeren of aan te sturen, maar doet dit zelden met veel enthousiasme of verbale beïnvloeding. Haar aanpak is serieus en praktijkgericht. Haar nuchtere en wat afstandelijke houding werkt niet altijd motiverend bij personen die behoefte hebben aan een meer charismatische en dynamische aanpak. Hoewel zij krachtig is in haar werkwijze, kan zij het soms moeilijk vinden medewerkers terecht te wijzen. Enerzijds zal zij de betrokken personen wijzen op de fouten, anderzijds neigt zij daadwerkelijke disciplinaire maatregelen uit te stellen door betrokkenen een tweede kans te geven. Haar motivatietechniek is niet al te sterk. Zij is van nature niet zeer spraakzaam en zal daarom haar ervaring en natuurlijk overwicht aanwenden om anderen te beïnvloeden. Er zal ten aanzien van de motivatie meer de nadruk liggen op het geven van het goede voorbeeld en niet op verbale overtuigingskracht. Karin kan buitengewoon hard werken en zal deze inzet ook verwachten van haar medewerkers.

Besluitvorming

Van nature is zij grondig en betrouwbaar. Haar besluitvorming is hierop zoveel mogelijk afgestemd. Zij zal veel aandacht besteden aan de praktische toepasbaarheid van een beslissing en zal tijd nodig hebben om één en ander te formuleren. Hoewel zij besluitvaardig is, mag dan ook niet verwacht worden dat zij snel of impulsief beslissingen neemt. Zij heeft er zelfs een hekel aan als zij hierbij onder druk gezet wordt. Bij voorkeur heeft de besluitvorming betrekking op haar specifieke vakgebied en wordt er een beroep gedaan op haar (jarenlange) ervaring. Zij zal gebruik maken van precedenten en besteedt veel aandacht aan alle aspecten en gevolgen van de te nemen beslissing. Zij verlangt de tijd en de zelfstandigheid en zal zich koppig verzetten tegen elke invloed van buitenaf. Wordt er echter verwacht dat zij beslissingen neemt waarover zij onvoldoende kennis beschikt, dan zal zij vertrouwen op de hulp en inbreng van anderen. Het aspect zekerheid is voor haar een belangrijke overweging. Dit maakt haar soms wat conservatief ten aanzien van het implementeren van nieuwe ideeën.

Planning en problemen oplossen

Karin beschikt over de eigenschappen om een gedegen dagelijkse planning te maken. Het kost hem weinig moeite (maar wel veel tijd) om zijn plannen schriftelijk uiteen te zetten. Hoewel het bepalen van tactieken en strategieën geen probleem oplevert, kan hij zich soms wat zorgen maken over de lange termijn gevolgen. Het liefst voorziet hij zijn plan dan ook van diverse alternatieve scenario’s zodat alle onzekerheden meegenomen kunnen worden en elk risico uitgesloten is. Bij het oplossen van problemen zal hij een beschouwende en kritische benadering hebben. Deze houding zorgt ervoor dat hij objectief blijft en zich niet laat beïnvloeden door emoties. Zijn oplossingen zijn dan ook onbedoeld wat onpersoonlijk. Bij voorkeur zijn de problemen praktisch van aard. De heer Ampel kiest eerder voor evolutie dan voor revolutie.

Communicatie

Zolang de communicatie betrekking heeft op haar specifieke vakgebied, dan zal zij redelijk spraakzaam blijken te zijn. Dit is zeker het geval als haar toehoorders deel uitmaken van zijn team. Zij wenst zo weinig mogelijk tijd te besteden aan zaken die niet rechtstreeks betrekking hebben op het technische onderwerp. Gewoonlijk is haar manier van communiceren nogal direct en terzake. Het liefst draagt zij slechts die informatie over die zij relevant acht. Deze serieuze en wat ernstige benadering werkt niet altijd motiverend bij personen die behoefte hebben aan een open en enthousiaste werkwijze. Bij vreemden komt zij in eerste instantie wat gesloten en gereserveerd over. Pas als zij het gevoel heeft dat de gesprekspartner beschikt over voldoende capaciteiten en kennis, zal zij communicatiever blijken te zijn en neemt zij hem of haar in vertrouwen.

Administratie

Karin zal weinig of geen problemen ondervinden bij het verrichten van administratieve taken. Voorwaarde is echter dat één en ander voldoende uitdaging biedt. Zij heeft een betrouwbare en consequente werkwijze en beschikt over het vermogen om zich langdurig te concentreren. Ook zal zij geen bezwaar hebben tegen routinematige werk. Het geheel afwerken van een taak is voor haar belangrijk. Ook zorgt zij voor een grondige voorbereiding. Zij kan zich buitengewoon ergeren aan fouten en zal niet opgeven totdat zij de oorzaak gevonden heeft. Karin zal geen bezwaar hebben om voor langere tijd alleen te werken, omdat zij soms de aanwezigheid van anderen ervaart als hinderlijk. Zij kan betrokken worden in het opzetten van administratieve systemen. Men dient er echter rekening mee te houden dat zij ten aanzien van de tijd ruime marges hanteert.

Het ontwikkelen van anderen

Karin beschikt over het geduld om te luisteren naar de behoeften van anderen. Zij zal in staat zijn een strategie te ontwikkelen. Omdat zij op het voorgaande sterk de nadruk legt, kan het soms nodig zijn haar te helpen bij de daadwerkelijke implementatie van het plan. Ook hier dient het aspect tijd in de gaten te worden gehouden. Zij zal met name de nadruk leggen op het vergaren van praktijkervaring en zal moeite hebben bij het nemen van risico’s. Het is dan ook niet aannemelijk dat zij haar medewerkers nieuwe taken toevertrouwt als zij er niet zeker van is dat men beschikt over voldoende achtergrond. Begeleiding en ondersteuning vindt zij erg belangrijk. Omdat zij ten aanzien van de ontwikkeling soms wat behoudend is en een afwachtende houding aanneemt, kunnen anderen zich hier aan storen omdat het allemaal niet snel genoeg gebeurt. In haar ogen dienen medewerkers eerst hun capaciteiten te bewijzen alvorens zij haar respect verdienen.

Ontwikkeling en potentieel

Bij voorkeur werkt zij in een managementfunctie die betrekking heeft op een technisch of gespecialiseerde omgeving. Zij zal graag gebruik maken van haar expertise en ervaring. De grootste beperking in dit verband is wellicht het tekort aan (verbale) communicatieve eigenschappen. Het zal haar dan ook moeite kosten anderen langdurig te motiveren en overreden. Wellicht zal zij haar prioriteiten ergens anders leggen. Zij dient zich echter te realiseren dat het onderhouden van contacten en het plegen van overleg belangrijk is voor het succesvol verrichten van een managementfunctie. Wellicht is het verstandig hieraan aandacht te besteden.

 

Voorbeeld 2:

Leiding en motivatie

Annelies kiest voor een positieve en participerende houding ten aanzien van haar medewerkers. Zij streeft op democratische wijze naar resultaat en weet anderen te motiveren hetzelfde te doen. Zij is buitengewoon goed in staat mensen te beïnvloeden en weet op schrandere wijze anderen aan te sturen. Soms komt zij op anderen verbaal strijdlustig over en neigt zij in de groep te domineren. Zij beschikt over leidinggevende eigenschappen. Zij bepaalt zelf haar doelstellingen waarbij opgemerkt moet worden dat de mens soms boven het resultaat prevaleert. Omdat zij een sterk mensengerichte instelling heeft kost het haar soms wat moeite anderen terecht te wijzen en lost zij problemen liever op door middel van discussie. Nu en dan neigt zij te veel de nadruk te leggen op het geven van complimenten aan haar medewerkers, waardoor één en ander een averechts effect heeft. Soms mag van haar worden verwacht dat zij iets meer druk uitoefent op haar ondergeschikten.

Besluitvorming

Hoewel zij goed in staat is snel een beslissing te nemen, laat zij zich vrij gemakkelijk beïnvloeden. Ook kan het voorkomen dat zij (onnodig) risico neemt door te snel een besluit te forceren. Bovendien is zij niet iemand die alle feiten onderzoekt alvorens zij een uitkomst formuleert. Zij is eerder impulsief dan weloverwogen. Bij het nemen van impopulaire beslissingen neigt zij tot emotionele betrokkenheid, hetgeen een negatief effect kan hebben op haar objectiviteit. Met name als er sprake is van enige tijdsdruk zal zij als besluitvaardig worden gezien. Het liefst wordt zij zo min mogelijk gehinderd door procedures en richtlijnen, omdat zij het gevoel heeft hierdoor beperkt te worden. Deze onafhankelijke instelling heeft een onconventionele besluitvorming tot gevolg.

Planning en problemen oplossen

Zij is redelijk goed in staat problemen op te lossen. Annelies aarzelt niet bij het uitproberen van nieuwe ideeën en staat open voor verandering. Zij zal snel reageren op problemen en zal terstond een oplossing willen implementeren. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze snelheid niet tot oppervlakkigheid leidt. Omdat zij van nature ook wat ongeduldig is, kan het voorkomen dat zij niet wacht op de goedkeuring van haar superieur, maar doorgaat met haar voornemen. Annelies zal niet te veel tijd besteden aan het maken van een uitvoerige planning. Zij is immers van mening dat een zorgvuldige planning ten koste gaat van de flexibiliteit en snelheid. Hoewel zij waarschijnlijk wel ideeën heeft ten aanzien van de uitvoering en de strategie, verzuimt zij meestal één en ander op papier uiteen te zetten.

Communicatie

Annelies blijkt te beschikken over goede communicatieve eigenschappen. Zij is openhartig en komt gemakkelijk voor haar mening uit. Omdat zij zeer enthousiast kan zijn over haar werk en dit weet over te brengen op anderen, komt zij charismatisch over en neemt zij vaak een leidende positie in. Zij legt gemakkelijk contacten, maar kan soms anderen wat overrompelen met haar openheid. Zij is echter oprecht geïnteresseerd in de mening van anderen en voelt vaak goed aan wanneer zij haar houding moet aanpassen aan de situatie. Tijdens discussies neigt zij wat te domineren. Zij zal niet altijd gebruik maken van feitelijke informatie om haar betoog te onderbouwen en kan soms te algemeen zijn in haar bewoordingen.

Administratie

Annelies mist het geduld om zich intensief bezig te houden met administratief werk, hoewel zij ertoe bereid is als het resultaat ervan afhangt. Ook kan zij wat slordig zijn en te weinig aandacht besteden aan details. Omdat zij zich snel verveelt bij het verrichten van routinematig werk, zal zij bij voorkeur deze taken delegeren. Haar rusteloze karakter veroorzaakt ook dat zij moeilijk plaatsgebonden kan werken en bij voorkeur mobiel is. Soms komt haar manier van werken wat ongeorganiseerd over, hoewel dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Bij voorkeur krijgt zij te maken met mensen en is haar takenpakket niet te specialistisch van aard.

Het ontwikkelen van anderen

Door haar democratische instelling zal zij graag bereid zijn de ontwikkeling van het potentieel van anderen te stimuleren, ook omdat dit haar populariteit en positie versterkt. Hoewel zij de indruk wekt aandachtig te luisteren naar de behoeften van anderen, is zij niet altijd even geconcentreerd. Dit heeft tot gevolg dat de strategie vaak wat algemeen van aard is en niet geheel afgestemd is op de specifieke behoefte van het individu.

Ontwikkeling en potentieel

Omdat zij een sterk mensengerichte instelling heeft, kan zij goed tot haar recht komen in een managementfunctie waarbij het motiveren en stimuleren van medewerkers een centrale positie inneemt. Ook mag er van haar verwacht worden dat zij nieuwe en onconventionele ideeën uitprobeert. Enige begeleiding of training kan nodig zijn ten aanzien van het stellen van prioriteiten. Dit geldt ook voor het oplossen van problemen.

 

Plaats een reactie