Voorbeeld: teamanalyse

Teamsterkten

Dit resultaatgericht, doelbewust en toegewijd team kan een sfeer scheppen die zowel positief als innovatief is. Het is in staat anderen te stimuleren zich onvoorwaardelijk in te zetten voor de lopende taak. Het team zal zichzelf en anderen continu aansporen doelstellingen, budgetten en resultaten te bereiken. Het treedt zelfverzekerd op in moeilijke situaties en kan anderen overtuigen van zijn standpunt. Echter, indien nodig zal het team zijn autoriteit doen gelden om de overeengekomen tijdslimieten te halen en zaken die de tijdschema’s in gevaar brengen, het hoofd te bieden. Dit team anticipeert en is bereid problemen en conflicten die zijn succes in de weg staan aan te pakken. Het biedt anderen de mogelijkheden resultaten te behalen.

Dit team streeft naar een cultuur van voortdurende aanpassing en verbetering. Verder stelt het belang in de mensen en wenst hen derhalve ook zoveel mogelijk te betrekken bij het bedrijfsdoel.

Reactie van het team op verandering

Dit team staat geheel open voor verandering. Door zijn vooruitziende benadering, stelt het de huidige gang van zaken ter discussie en waagt zich in het onbekende. Er wordt onophoudelijk gezocht naar manieren om de waarde van de organisatie te verhogen en resultaten te verbeteren. Het team houdt steeds rekening met mensen en zal zijn medewerkers verbaal op de hoogte houden van de vereiste acties. In tijden van verandering kan dit team enthousiasme teweegbrengen en het moreel hoog houden.

Voorkeursteamleider

De voorkeursteamleider houdt rekening met mensen en benadert hen tegelijkertijd op een directe manier. Hij of zij kan het hoofd bieden aan uiteenlopende, uitdagende situaties en gaat in de meeste omstandigheden zelfverzekerd te werk. Voor deze leider is het behalen van de doelstellingen het belangrijkst. Tevens is het van groot belang dat de leider betrokkenheid van de teamleden kan bewerkstelligen, doortastend overkomt en snel op situaties reageert.

Waarde van het team

De omgeving waarin het team werkt, het niveau waarop het werkzaam is en de waarde voor de onderneming, zijn factoren van vitaal belang met betrekking tot het succes of falen van het team.

De waarde van dit team voor de organisatie is als volgt:

  • Ondanks tegenstand doelgericht blijven en resultaten behalen in samenwerking met mensen
  • Contacten leggen, een informatienetwerk uitbouwen en blijk geven van vindingrijkheid in het oplossen van problemen
  • Een positieve indruk maken en betrokkenheid creëren
  • Resultaatgericht te werk gaan en zich schikken naar het beleid
  • Snelle en doeltreffende beslissingen nemen, ook onder moeilijke omstandigheden
  • Goede beslissingen nemen in het belang van de onderneming en het team

Teambeperkingen

Zoals elk team sterkten heeft die bijdragen tot de waarde van de onderneming, heeft elk team ook beperkingen. De mogelijke beperkingen van dit team zijn:

  • Moeite met gedetailleerde administratieve procedures
  • Te veeleisend voor anderen, hetgeen kan leiden tot frustraties en spanning binnen het team
  • Het nemen van snelle beslissingen zonder de feiten te controleren

Opmerking

Bovenstaande informatie dient niet gezien te worden als een opzichzelfstaand element. Men dient ook rekening te houden met alle overige relevante informatie, zoals opleiding, bekwaamheden, ervaring, vaardigheden van de teamleden. العاب طاولة Deze worden inzichtelijk gemaakt in korte interviews.

Plaats een reactie